உங்கள் உறவுகளின் இறுதி சடங்கினுக்கு தேவையான 
அனைத்து ஒழுங்குகளையும் செய்து தருகின்றோம் 
  • இறுதி சடங்கு  மண்டப ஒழுங்குகள் 
  • மலர்வளையம்
  • பூ பந்தல்
  • பாடை
  • மேளம் (Drum)
  • மத குருக்கள் ஒழுங்குகள் 
  • தேவாரம், தேவாலய திருப்பலி பாடகர் குழாம் ஒழுங்குகள்
ஆகிய ஒழுங்குகளை நாம் உங்கள் சார்பாக செய்து தருகின்றோம்

ADDRESS

243 Cosgrove dr
Oshawa Ontario
Canada

EMAIL

info@tiktamil.com

OPENING HOURS

Monday to Friday: 9am to 7pm
Saturday: 9am to 4pm
Sunday: 11am to 4pm

PHONE

Call customer service on
1800-9090-8089

Drop us a line

Feel free to contact us if you have any further questions about our services.